Echtscheidingen of conflicten? Contact!
Bel of mail
ons voor een oriënterend gesprek. Speelt er bij u geen echtscheiding, maar een ander conflict, bijvoorbeeld in de relatie met uw werkgever of werknemer? Ook dan zetten wij ons graag voor u in. Welkom!
En wij weten alles waar u nooit bij stil hebt gestaan. Dat doen wij voor alle mensen die willen investeren in de kwaliteit van het leven. Mensen zoals u, die hun zaken nú goed willen regelen om onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen.

Adviseur, mediator, coach, assistent
Endore staat dichtbij u en houdt uw belangen in het oog. Nuchter, daadkrachtig. Want laten wij eerlijk zijn: de wereld houdt niet op na uw echtscheiding of na een conflict. U wilt verder, en uw kinderen, uw bedrijf of eventuele andere betrokkenen ook. Daarom bieden wij u ondersteuning. Met de betrokkenheid van een adviseur, de objec-tiviteit van een mediator, de hulpvaardigheid van een persoonlijk assistent maar ook de sturing van een coach. Wij benutten verschillen om tot overeenkomsten te komen. Als u later terugkijkt, zal onze rol u opvallen. ‘Het was een pittige tijd, maar Endore heeft me erdoor geloodst’.

Endore

relatie- en echtscheidingsspecialist

Zo vanzelfsprekend als een relatie soms lijkt,
zo moeilijk kan het zijn om deze te beëindigen. Overweegt u en/of uw partner een echt-scheiding? Hebt u een conflict in een al dan niet zakelijke relatie? Dan kan Endore, door middel van mediation of als coach, voor u een belangrijke rol vervullen. Nu, straks en in de toekomst. Als mediator en echtscheidings- specialist beperken wij ons niet tot één conflict, één keuze of één moment. Wij zijn Endore en wij staan naast u in de uitdagingen waar het leven u voor stelt.

Wij helpen u graag
Endore helpt u verder. Keuzes te maken, beslissingen te nemen, overzicht te krijgen, de toekomst in beeld te brengen. Welke externe specialisten u ook nodig heeft, wij zijn uw eerste aanspreekpunt, schakelen derden in en bewaken het proces. Wij denken overal aan wat u mogelijk over het hoofd zou zien.

Let op:

Ouderschapsplan bij wet verplicht

Ouderschapsplan bij wet verplicht voor gehuwden met minderjarige kinderen maar ook voor ongehuwde samenwoners na beëindiging samenwoning.

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen de ouders waarin zij afspraken met betrekking tot de kinderen vastleggen en moeten in ieder geval de volgende onderwerkpen bevatten die ten minste moeten worden geregeld:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
  • de omgangsregeling
  • de wijze waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen
  • de wijze waarop de ouders elkaar raadplegen inzake belangrijke aangelegenheden die het kind of diens vermogen raken
  • de kinderalimentatie


De afspraken leggen wij vast in een overeenkomst. Een gezamenlijk uitgangspunt voor u en ons. Heel verhelderend. En dan is het tijd voor een grondige inventarisatie.

1

Intake

U komt bij Endore als twee partners. Met een gezamenlijk verleden, maar wellicht een eigen toekomst. Daartussen ligt het heden, met al zijn moeilijkheden en uitdagingen. Conflicten, verschillende belangen, organisatorische zaken, financiële en administratieve kwesties: ze vragen allemaal om een oplossing. Daarom brengen we samen met u zorgvuldig in beeld wat uw situatie is.

Als u voor Endore als mediator kiest – dat zal bij de intake duidelijk worden – blijft u altijd eigenaar van uw eigen besluiten. Er zijn tenslotte geen betere beslissingen dan de beslissingen die u zelf neemt en uitvoert; sámen. Bij de intake maken wij de wederzijdse verwachtingen in dat opzicht helder. Wij bespreken hoe wij u van dienst zijn en wat wij van alle partijen verwachten (zoals commitment, geheimhouding en een inspanningsverplichting om in overleg te blijven).
u helemaal niet uit elkaar hoeft en wilt. Dat de basis van uw relatie – liefde en vertrouwen –bedolven is onder het stof van conflicten, incidenten en negatief gedrag.

In alle gevallen maken wij een plan van aanpak, dat helder maakt welke stappen u nog scheiden van een nieuwe toekomst.

Meer weten?
2

Inventarisatie

Wat is de aanleiding dat u bij Endore aan tafel zit? Vertel ons uw verhaal. Wij luisteren, vragen, analyseren, vragen door. Wij inventariseren wat er voorafging aan uw overweging om een punt te zetten achter de relatie. Wij brengen de gezins- en financiële situatie in kaart. Wij kijken ook vooruit en inventariseren wat er geregeld moet worden en voor wie. Hierbij geven we veel aandacht aan uw kinderen (indien van toepassing)!

Als mediator en echtscheidingsspecialist richten wij ons niet op de kille, admini-stratieve uitvoering van een scheidings-procedure. U verdient meer. Wij leggen de basis voor een kwalitatief goede toekomst. Een toekomst zonder onnodige onaangename verrassingen.

In sommige gevallen heeft onze inventarisatie een bijzonder resultaat. U en wij komen dan tot de conclusie dat
Juridische zaken.
Een echtscheiding heeft juridische kanten, zoals het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank en het afhandelen van notariële zaken. Alle aspecten worden door ons opgenomen in het plan van aanpak.

Roerende zaken.
Bezittingen (zoals auto’s en boten), inventaris en andere roerende goederen: ze moeten op waarde geschat en verdeeld worden.

Alle belangrijke afspraken worden vervolgens vastgelegd in het convenant.

Meer weten?
Alle relevante zaken met betrekking tot uw kinderen en u persoonlijk krijgen aandacht.

Financiële zaken.

Alimentatie, hypotheken, spaartegoeden, testamenten, pensioenen: hoe gaat u er mee om? Wij scheppen rust en duidelijkheid met een doordacht plan van aanpak.

Vastgoed.

Van taxatie tot verkoop en van bijleen-regeling tot toedeling: wij zorgen dat het geregeld wordt, in samenwerking met externe, ervaren specialisten.

Zakelijke aspecten.
Als een scheiding consequenties heeft voor een (familie)bedrijf, betrekken wij dit in het plan van aanpak. Met een regeling die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de belangen van u én van de onderneming.

3

Plan van aanpak

Er moet veel geregeld worden. Endore neemt hierin het voortouw met een duidelijk plan van aanpak. Een aanpak waar u beiden achter staat en die een zekere toekomst voor alle betrokkenen waarborgt. Van verschillen maken wij overeenkomsten. Wij doen dat zorgvuldig en compleet. Waar nodig betrekken wij er externe specialisten bij. Ervaren professionals zoals Endore, die op hun vakgebied snel en adequaat ondersteuning bieden. In het plan van aanpak denken wij onder meer aan:

Emotionele zaken.
Conflictsituaties die door onze rol als mediator opgelost worden. Kinderen waarvoor een adequaat ouderschapsplan opgesteld wordt. Kinderen die hulp nodig hebben bij de verwerking van de scheiding, hulp bij eventuele gedragsproblemen. Partners die snel hulp nodig hebben van een specialist.
4

Blauwdruk

Gezamenlijke afspraken, waaronder het ouderschapsplan, banen de weg naar een nieuwe toekomst. Wij leggen ze – op basis van het plan van aanpak – vast in het convenant. Heel concreet, als duidelijke actiepunten. Van wie is wat? Wie doet wat, hoe, waar en wanneer? Zo maken wij overeenkomsten van verschillen.

De handtekening van u en uw (ex-)partner is meer dan een symbool. U gaat de verplichting aan om de afspraken na te komen, in de geruststellende wetenschap dat uw partner dat ook doet. Het convenant is hiervoor een solide, rechtsgeldige basis. Komt het aan op de uitvoering, dan zijn wij altijd beschikbaar voor nazorg.

Meer weten?
5

Nazorg

Als u een relatie beëindigt, is dat voor u niet zomaar een moment. Het is een fase. Het einde van een periode, de start van de toekomst. De uitvoering van het plan van aanpak, conform de gezamenlijk gemaakte afspraken in het convenant, kan uitdagingen met zich meebrengen. En daarom blijft Endore betrokken bij u. Samen met u en/of uw (ex-)partner kunnen wij regelmatig de voortgang bespreken, adviezen geven, zaken bijstellen en oplossen. Zijn alle financiële zaken afgewikkeld? Hoe bevalt de omgangsregeling met de kinderen? Hoe gaat het met (het welbevinden van) de kinderen? Hoe ervaren zij de situatie? Zo veelzijdig als het leven is, zo veelzijdig is onze nazorg. Waar verschillen zijn, is het tijd voor overeenkomsten.

Meer weten?